Март 2021

Очаквайте всяка седмица нов въпрос

Име
Вашия e-mail
Телефон

ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

І. Обща информация

По отношение на услугите, които предоставя чрез Интернет базирана платформа, и спрямо потребителите на тези услуги, ФОНДАЦИЯ”КОМУНИКАЦИИ И КУЛТУРА“ (наричан по-долу за краткост „ФОНДАЦИЯТА“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

При предоставяне на услугите си се налага да бъдат използвани лични данни на потребителите на тези услуги, което дефинира ФОНДАЦИЯТА като администратор на лични данни по смисъла на закона. ФОНДАЦИЯТА, в съотвествие със законовите изискания събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, с произтичаща от закона отговорност.

Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като използвайки услуги, предоставяни от ФОНДАЦИЯТА чрез Интернет базирана платформа, Вие потвърждавате, че: а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.

ІІ. Администратор на лични данни

1. Наименование ФОНДАЦИЯ”КОМУНИКАЦИИ И КУЛТУРА“.
2. ЕИК/БУЛСТАТ :176710527
3. Седалище и адрес на управление: България, ж.к.“Младост 1А, бл.510А, ап.54
4. Данни за кореспонденция: България, България, ж.к.“Младост 1А, бл.510А, ап.54
5. E-mail: igra@clubf451.obache.bg

ІІІ. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ФОНДАЦИЯТА събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги               литературна игра) и по-конкретно въз основа на следното:

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на ФОНДАЦИЯТА да предостави поток от данни (онлайн стрийм);
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ФОНДАЦИЯТА за използваните материали;
• За целите на легитимния интерес на ФОНДАЦИЯТА.

(2) ФОНДАЦИЯТА е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие посочвате, използвайки нашите услуги, ФОНДАЦИЯТА действа в качеството си на обработващ лични данни.

ІV. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ФОНДАЦИЯТА събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на услуги включващи:

• създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
• регистрация на участник в събитие (игра), организирано от ФОНДАЦИЯТА;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и игри и др.
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване на услуги, които могат да са от интерес за Вас;
• предоставяне на техническа поддръжка чрез електронна поща;

(2) ФОНДАЦИЯТА спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ФОНДАЦИЯТА може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

V. Видове лични данни събира, обработва и съхранява ФОНДАЦИЯТА

Чл. 3. (1) ФОНДАЦИЯТА извършва следните операции с личните данни за следните цели:

• Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „участие в играта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
• Регистрация на потребител за целите на услугата, предоставяна от ФОНДАЦИЯТА. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „участие в играта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) ФОНДАЦИЯТА обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща)
• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител;  2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ФОНДАЦИЯТА и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) Регламент (ЕС) 2016/679.
• Други данни, които ФОНДАЦИЯТА обработва– При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ФОНДАЦИЯТА събира данни за използвания IP адрес.
• Цел, за която се събират данните:Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
• Основания за обработка на данните:Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на Регламент (ЕС) 2016/679. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679;
• Лични данни за потребителите на уеб сайта на ФОНДАЦИЯТА (имена, имейл)
• Цел, за която се събират данните:участие в игра
• Основание за обработка на личните Ви данни– Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) Регламент (ЕС) 2016/679.

(3) ФОНДАЦИЯТА не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ФОНДАЦИЯТА от лицата, за които се отнасят.

(5) ФОНДАЦИЯТА не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) ФОНДАЦИЯТА не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители. Няма как да знаем възрастта, освен ако не сложим задължителна опция за потвърждение на възрастта.

VІ. Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ФОНДАЦИЯТА съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ФОНДАЦИЯТА полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.

(2) ФОНДАЦИЯТА Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ФОНДАЦИЯТА или друга основателна, произтичаща от закона причина.

(3) ФОНДАЦИЯТА съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) ФОНДАЦИЯТА съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

VІІ. Предаване на вашите лични данни за обработване.

Чл. 5. (1) ФОНДАЦИЯТА може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ФОНДАЦИЯТА Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети страни или международни организации.

VІІІ. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ФОНДАЦИЯТА за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ФОНДАЦИЯТА може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. 

ІХ. Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ФОНДАЦИЯТА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ФОНДАЦИЯТА Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Х. Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ФОНДАЦИЯТА. 

ХІ. Право на изтриване

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ФОНДАЦИЯТА изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ФОНДАЦИЯТА има задължението да ги изтрие незабавно, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ФОНДАЦИЯТА;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ФОНДАЦИЯТА не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) ФОНДАЦИЯТА не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

ХІІ. Право на ограничаване

Чл.10. Вие имате право да изискате от ФОНДАЦИЯТА да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ФОНДАЦИЯТА да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• ФОНДАЦИЯТА не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ФОНДАЦИЯТА имат преимущество пред Вашите интереси.

ХІІІ. Право на преносимост

Чл.11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ФОНДАЦИЯТА, директно с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ФОНДАЦИЯТА директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

ХІV. Право на получаване на информация

Чл.12. Вие можете да поискате от ФОНДАЦИЯТА да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ФОНДАЦИЯТА може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

ХV. Право на възражение

Чл.13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ФОНДАЦИЯТА, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

ХVІ. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл.14. (1) Ако ФОНДАЦИЯТА установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ФОНДАЦИЯТА не е длъжен да Ви уведомява, ако:

• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ХVІІ. Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.

ХVІІІ. Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети страни при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на ФОНДАЦИЯТА да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ФОНДАЦИЯТА действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, ФОНДАЦИЯТА действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ФОНДАЦИЯТА няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ФОНДАЦИЯТА няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ФОНДАЦИЯТА в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 15.02.2019 г.

Запознайте се с общите условия, политиката за поверителност и защита на личните данни и потвърдете.